AGB

1. toepassingsgebied

1.1 De volgende Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “AV”) van UMAXO GmbH (hierna te noemen “Verkoper”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna te noemen “Klant”) met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop gepresenteerde goederen.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch hun commerciële, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

1.3 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridische entiteit met rechtsbevoegdheid Vennootschap die bij het sluiten van een rechtshandeling in de uitoefening van haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op ondernemers. De AV gelden ook voor toekomstige zakenrelaties zonder dat wij er opnieuw naar hoeven te verwijzen. zou moeten wijzen. Indien de ondernemer gebruik maakt van tegenstrijdige of aanvullende Algemene handelsvoorwaarden, wordt de geldigheid daarvan betwist; zij worden slechts deel van de overeenkomst indien de verkoper daarmee uitdrukkelijk instemt. heeft ingestemd.

2. contractant, sluiting van het contract

2.1De koopovereenkomst wordt gesloten met de verkoper.

2.1De producten aangeboden in de online shop van de verkoper de hierin opgenomen productbeschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de kant van van de verkoper, maar dienen voor de indiening van een bindend bod. door de klant.

2.2De klant kan het aanbod aanvaarden via de in het online bestelformulier dat in de webwinkel van de verkoper is geïntegreerd. Daarbij voert de klant de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagen en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, via Klik op de knop die het bestelproces afsluit. Bindend contractaanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje vanaf.

2.3De verkoper kan het aanbod van de klanten binnen vijf dagen,

  • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
  • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is

Als verschillende van bovengenoemde alternatieven, wordt het contract op dat moment gesloten, waarin een van de bovengenoemde alternatieven het eerst voorkomt. De deadline voor De aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat het aanbod is verzonden door de en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na het einde van de Verzending van het aanbod volgt. Als de verkoper het aanbod van de klant aanvaardt Indien de aanbieder het aanbod niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod. met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4Als de betalingsmethode “PayPal Express” is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”), met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of – als de klant geen PayPal-rekening heeft – onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant tijdens het online bestelproces “PayPal Express” als betalingsmethode selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.5Bij het indienen van een aanbod via de Het online bestelformulier van de verkoper, de tekst van het contract zal beschikbaar worden gesteld na de opgeslagen door de verkoper en beschikbaar gesteld aan de klant na het verzenden van de van zijn bestelling in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, fax of brief). Een verdergaande De verkoper stelt de tekst van het contract niet ter beschikking. Geleverd de klant heeft een gebruikersaccount aangemaakt in de onlineshop van de verkoper heeft ingesteld, worden de ordergegevens gepubliceerd op de website van de gearchiveerd en kan door de klant worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount. gratis door de bijbehorende inloggegevens te verstrekken.

2.6Vóór de bindende voorlegging van de Door te bestellen via het online bestelformulier van de Verkoper kan de Klant mogelijke invoerfouten door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen gepresenteerde informatie. Een doeltreffend technisch middel om Voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser, waarmee de weergave op het scherm kan worden vergroot. wil. De klant kan zijn boekingen in het kader van de elektronische bestelproces zo lang mogelijk met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. De gebruiker moet de bestelling corrigeren totdat hij of zij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.7Voor de sluiting van het contract is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.8De orderverwerking en Het contact verloopt meestal via e-mail en geautomatiseerde De orderverwerking vindt plaats. De klant moet ervoor zorgen dat de materialen die hij gebruikt voor de Het in de orderverwerking opgegeven e-mailadres is correct, zodat onder de door de verkoper verzonden e-mails kunnen op dit adres worden ontvangen. De klant moet er met name voor zorgen dat SPAM-filters worden gebruikt, dat alle bestellingen door de verkoper of door degenen die door de verkoper met de verwerking van de bestelling zijn belast e-mails aan derden kunnen worden bezorgd.

3. herroepingsrecht

3.1Consumenten hebben in het algemeen recht op een Herroepingsrecht.

3.2Meer gedetailleerde informatie over de Het herroepingsrecht wordt uiteengezet in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.

4. prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1Voor zover de Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, is het product een De aangegeven prijzen zijn totaalprijzen inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. bevatten. Eventuele extra leverings- en verzendkosten zullen afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2Voor leveringen naar landen buiten van de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan, die de Verkoper is niet verantwoordelijk voor en komen ten laste van de Klant. Deze omvatten bijvoorbeeld de kosten voor de overdracht van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkosten) of invoerrechten of -belastingen. Belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Deze kosten kunnen worden gemaakt in verband met de overmaking van geld ook indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten het Europese Unie, maar de klant doet de betaling vanuit een land buiten de van de Europese Unie.

4.3De betalingsmogelijkheden zijn meegedeeld aan de klant in de online shop van de verkoper.

4.4Is betaling vooraf per bankoverschrijving overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van het contract verschuldigd, mits de partijen geen latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5Als de betaling wordt verricht door middel van een door PayPal aangeboden betaalmethode, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”), onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of – als de klant geen PayPal-rekening heeft – volgens de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5. leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1Naast de gespecificeerde Op de productprijzen zijn extra verzendkosten van toepassing. Meer details over het bedrag van de De verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

5.2De levering van goederen geschiedt op de verzendroute naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders vermeld. anders overeengekomen.

5.3 Bij de afwikkeling van de Transactie, de het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven leveringsadres gezaghebbend. In afwijking hiervan, als de betalingsmethode PayPal is geselecteerd, wordt de betaling Het leveringsadres van de klant dat bij PayPal bekend is op het moment van betaling. gezaghebbend.

5.4Indien de vervoersonderneming de teruggestuurd naar de verkoper, omdat levering aan de klant niet mogelijk was. mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet, indien de klant de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid, niet heeft toegelicht. niet verantwoordelijk is of, indien hij tijdelijk verhinderd is de aangeboden prestatie werd verhinderd, tenzij de verkoper hem de prestaties een redelijke tijd van tevoren. Bovendien geldt dit in de Wat betreft de kosten voor verzending naar de klant, niet als de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent. Voor de retourkosten in geval van effectieve Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant de voorwaarden in de herroepingsinstructie van de De verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

5.5Zelf ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk. redenen niet mogelijk.

6. eigendomsvoorbehoud

6.1 Indien de Verkoper een voorschot betaalt, behoudt hij het recht om de goederen te gebruiken totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald. eigendom van de geleverde goederen.

6.2 Voor ondernemers geldt bovendien het volgende: De De verkoper blijft eigenaar van de goederen totdat de goederen zijn schikking van alle vorderingen die voortvloeien uit een lopende zakenrelatie. De De klant mag de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; De klant draagt alle vorderingen uit deze doorverkoop aan ons over. ongeacht een combinatie of vermenging van de voorbehouden goederen met een nieuwe zaak – ter hoogte van het factuurbedrag aan de verkoper vooraf, en de Verkoper aanvaardt deze opdracht. De klant blijft verplicht de vorderingen, maar de verkoper kan ook zelf vorderingen innen. voor zover de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

7 Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1Indien het gekochte gebrekkig is, geldt het volgende, tenzij hieronder uitdrukkelijk anders overeengekomen, de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 Voor consumenten geldt het volgende: De klant zal Wij verzoeken u alle geleverde goederen met duidelijke transportschade te melden aan de De koper is verplicht een klacht in te dienen bij de bezorger en de verkoper daarvan in kennis te stellen. Komt de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele vorderingen wegens gebreken.

7.3 Voor ondernemers geldt: Het risico van de accidenteel verlies en accidentele verslechtering gaat over op de klant. zodra de verkoper de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de anderszins aangewezen voor de uitvoering van de overbrenging. heeft. Onder kooplieden is de verplichting tot inspectie en onderzoek geregeld in § 377 van de De plicht tot berisping. Indien de klant de daarin bedoelde kennisgeving niet doet, worden de goederen beschouwd als zoals goedgekeurd, tenzij het een gebrek is dat werd ontdekt tijdens de onderzoek was niet waarneembaar. Dit geldt niet als de verkoper een een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen.

8. inwisseling van promotiebonnen

8.1Door de verkoper uitgegeven bonnen in de In het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur gratis worden uitgegeven en kunnen niet door de klant worden gekocht (hierna “promotionele vouchers”), kunnen alleen worden gekocht in de online shop van de Verkoper en alleen worden ingewisseld tijdens de opgegeven periode.

8.2Promotiebonnen kunnen alleen worden gebruikt door consumenten kunnen worden ingewisseld.

8.3Afzonderlijke producten kunnen worden uitgesloten van de voucher campagne kan worden uitgesloten, mits een overeenkomstige beperking vloeit voort uit de inhoud van de promotiebon.

8.4Actievouchers kunnen alleen worden gebruikt voor kan worden ingewisseld aan het einde van het bestelproces. Een latere verrekening is niet mogelijk.

8.5Bij het plaatsen van een bestelling kunt u ook verschillende actiebonnen kunnen worden ingewisseld.

8.6De waarde van de goederen moet ten minste bedragen bedrag van de promotiebon. Het resterende krediet zal worden afgetrokken van de Verkoper niet terugbetaald.

8.7Is de waarde van de waardebon voldoende? niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan de aankoopprijs het verschil een van de andere door de verkoper aangeboden betalingsmethoden. worden gekozen.

8.8Het tegoed van een promotiebon wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen rente op.

8.9De promotionele bon zal niet terugbetaald als de klant de kortingsbon gebruikt om de hele of een deel van de betaalde goederen in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht teruggeeft.

8.10De promotiebon is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdende werking verkopen aan de respectieve houder, die de De bon kan worden ingewisseld in de online shop van de verkoper. Dit geldt niet indien de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of gebrek aan handelingsbekwaamheid. De respectieve eigenaar heeft het recht het bedrijf te vertegenwoordigen.

9 Toepasselijk recht

9.1 Voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen wordt beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de Wetten op de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten Deze rechtskeuze geldt slechts voor zover de verleende bescherming niet door dwingend recht wordt beperkt. Bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft woonplaats wordt ingetrokken.

10. alternatieve geschillenbeslechting

10.1De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op internet via de volgende link: https: //ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit Online aankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is is.

10.2De Verkoper is verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten noch verplicht noch bereid.

11. slotbepalingen

11.1 Indien de klant een koopman is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de verkoper en de klant de vestigingsplaats van de verkoper.

Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

De consument heeft een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post) op de hoogte brengen (ter attentie van: Andrei Sergeev, UMAXO GmbH, In der Loh 20, 40668 Meerbusch, Duitsland, e-mail: info@umaxo.de) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

B. Terugtrekkingsformulier

Als u het contract wilt opzeggen, moet u dit formulier invullen en terugsturen.

Naar

z. H. Andrei Sergeev

UMAXO GmbH

In de Loh 20

40668 Meerbusch

Duitsland
E-mail: info@umaxo.de

Ik/wij (*) herroepen de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.